Productive! Magazine

prdumag

Czas to pie­niądz. Stwier­dze­nie to nie traci na aktu­al­no­ści, dlatego warto zasta­no­wić się jak sku­tecz­nie wyko­rzy­stać dany nam czas. Wiele rze­czy dzieje się szyb­ciej niż kilka lat temu, przy­bywa nowych zadań do reali­za­cji a czas pozo­staje nie­ubła­gany.

Z pomocą może przyjść Pro­duc­tive! Maga­zine. Jest to cza­so­pi­smo o pro­duk­tyw­no­ści i roz­woju oso­bi­stym. W każ­dym wyda­niu znaj­dziemy arty­kuły o moty­wa­cji, kre­atyw­no­ści oraz zarzą­dza­niu cza­sem i pro­jek­tami. Twórcy maga­zynu sta­wiają sobie za cel pomoc czy­tel­ni­kom w odszu­ka­niu wła­snej drogi do szczę­śli­wego, nie­stre­su­ją­cego życia i speł­nie­nia. Tak posta­wiony cel reali­zują wspól­nie z auto­rami tek­stów. Są to eks­perci, któ­rzy dzielą się swoim wie­lo­let­nim doświad­cze­niem.

Magne­sem, który mnie przy­ciąga do Pro­duc­tive! Maga­zine są wywiady z przed­się­bior­cami, inwe­sto­rami, blo­ge­rami, któ­rzy opo­wia­dają o sobie, swo­ich spo­so­bach na zarządzanie firmą i orga­ni­zo­wa­nie czasu. Każdy wywiad pro­wa­dzi Michał Śli­wiń­ski redak­tor naczelny cza­so­pi­sma oraz twórca i CEO Nozbe (apli­ka­cji do zarzą­dza­nia cza­sem), a także autor best­sel­le­ro­wych ksią­żek pl.: #iPadOnly i It’s all about Passion. Apli­ka­cja Nozby jest spon­so­rem Pro­duc­tive! Maga­zine, w ten sposób powstało kolejne bez­płatne i war­to­ściowe wydaw­nic­two.

Pro­duc­tive! Maga­zine wyda­wany jest w pię­ciu wer­sjach języ­ko­wych pol­skiej, angiel­skiej, hisz­pań­skiej, nider­landz­kiej i japoń­skiej. Pol­ska edy­cja liczy czter­na­ści nume­rów. Maga­zyn dostępny jest on-line bez­po­śred­nio na stro­nie www.pro­duc­ti­ve­mag.pl oraz jako apli­ka­cja do pobra­nia w App Store i Google play. Ist­nieje moż­li­wość czy­ta­nia na Kin­dle’u korzy­sta­jąc z narzę­dzia Send it to Kin­dle, tego roz­wią­za­nia jesz­cze nie testo­wa­łem.

Smart­fon (Z3) i tablet (Yoga 2) – apli­ka­cja działa spraw­nie, czy­ta­jąc mamy szybki dostęp do kolej­nych arty­ku­łów i innych nume­rów. Po pobraniu poszczególnych numerów, zawartość dostępna jest także off-line. Wygod­nie czyta się pio­nowo oraz poziomo. Tekst nie jest dzie­lony na strony, treść można płynnie przewijać.

Reklamy